w

Zrozumieć Polskie Prawo Pracy: Przegląd polskiego prawa pracy

Polskie prawo pracy dla osób postronnych może wydawać się mrocznym labiryntem. Wiele z jego przepisów jest przestarzałych i może być trudnych do rozszyfrowania. Historia kraju wywarła jednak ogromny wpływ na współczesne prawo pracy. Na jego kształt w dużej mierze wpłynęła komunistyczna przeszłość i okres przejściowy po upadku komunizmu. Zrozumienie polskiego prawa pracy może stanowić wyzwanie dla obcokrajowców pracujących w Polsce, zwłaszcza jeśli nie znasz języka polskiego. Niniejszy artykuł zawiera przegląd kluczowych zasad polskiego prawa pracy, w tym rodzajów umów, praw pracowniczych, wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, zwolnień i ubezpieczeń społecznych. Jeśli myślisz o przeprowadzce do Polski na stałe lub tylko na krótki czas, aby pracować tam jako pracownik lub freelancer, ważne jest, aby wiedzieć, co to oznacza z perspektywy prawnej.

Dla pewności zawsze można skorzystać ze szkolenia z prawa pracy np. w firmie mostwanted.deu.pl

Ramy prawne

Chociaż polska konstytucja z 1997 r. ma ogólne ramy prawne dla prawa pracy, to w części nadal obowiązuje polski kodeks pracy z 1932 r. Kodeks pracy jest uzupełniony przez krajowy układ zbiorowy, obecnie Układ Zbiorowy Pracy w Budownictwie. Istnieją również branżowe układy zbiorowe. Mogą one mieć duże znaczenie dla konkretnych branż. Konstytucja, ustawy i rozporządzenia są regulowane przez polskie sądy (administracyjne i cywilne, karne itd.). Podmioty prywatne, w tym związki zawodowe, mogą być włączone w niektóre aspekty ram prawnych, w tym konsultacje i rozwiązywanie sporów.

# Umowy.

Pierwszą rzeczą, którą należy wyjaśnić jest to, że polskie prawo uznaje dwa rodzaje umów: “umowę cywilnoprawną” i “umowę prawa pracy”. Umowy cywilnoprawne to standardowe umowy prawne, które są stosowane we wszystkich sektorach gospodarki. Umowy prawa pracy, które są stosowane tylko w sektorze budowlanym i transportowym, są bardzo specyficzne, z mniejszą ilością obowiązków finansowych i prawnych dla pracodawców. Umowy cywilnoprawne mogą być stosowane przez wszystkich pracodawców, w tym obcokrajowców, i są najbardziej powszechne, ale umowy o pracę są często stosowane przez małe i średnie firmy w sektorze budowlanym i transportowym. Pracodawca może zobowiązać do podpisania umowy cywilnoprawnej tylko obywatela polskiego, ale umowa o pracę może być stosowana z każdym.

Prawa pracownika

Prawo pracy w Polsce jest silnie ukierunkowane na pracownika. Pracownicy mogą zaskarżyć swoje zwolnienie do sądu, a w przypadku wygrania sprawy mogą otrzymać odszkodowanie. Pracodawcy są zobowiązani do wręczenia pracownikom pisemnego wypowiedzenia o zwolnieniu lub wypowiedzeniu, a pracownicy są zobowiązani do przepracowania okresu wypowiedzenia. Istnieją bardzo szczegółowe procedury, których należy przestrzegać przy zwalnianiu pracownika, a pracodawcy, którzy nie przestrzegają właściwej procedury mogą zostać ukarani wysoką grzywną. Istnieje możliwość zwolnienia pracowników ze skutkiem natychmiastowym, ale nie jest to zalecane, ponieważ pracodawca musi dostarczyć pisemne wypowiedzenie. Zwalniając pracowników, pracodawcy powinni zapoznać się z konkretnymi przepisami ustawowymi regulującymi rozwiązywanie umów o pracę z daną grupą pracowników (np. pracownicy zatrudnieni krócej niż dwa lata). Pracodawca wypowiadając pracownikowi umowę o pracę, wypowiada mu również obowiązek świadczenia pracy. W związku z tym pracodawca musi zrekompensować pracownikowi tę utratę dochodu. Ogólnie rzecz biorąc, rekompensata za wypowiedzenie może być przyznana w formie wypłaty z ostatniego miesięcznego wynagrodzenia lub kombinacji odprawy i okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem

Jeśli umowa pracownika zostanie rozwiązana za wypowiedzeniem, pracodawca musi zapewnić mu czas określony w umowie. Zaleca się, aby było to określone na piśmie. Rozwiązanie umowy z pracownikiem za wypowiedzeniem jest prawnym wymogiem dla pracodawców, z wyjątkiem przypadków rażącego uchybienia lub trudności ekonomicznych. Pracodawcy są zobowiązani dać pracownikowi określony czas, w którym może on znaleźć nową pracę. Ilość czasu jest różna w zależności od stażu pracy pracownika. Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż dwa lata, przysługuje mu miesięczny okres wypowiedzenia. Jeśli pracował przez dwa lata lub dłużej, ma prawo do dwumiesięcznego wypowiedzenia. Jeśli pracownik ma ponad 50 lat i był zatrudniony przez pięć lat lub więcej, ma prawo do trzymiesięcznego wypowiedzenia. Jeśli pracownik jest niepełnosprawny, wysokość wypowiedzenia jest ustalana w zależności od rodzaju i stopnia jego niepełnosprawności.

Wypowiedzenie bez wypowiedzenia

Najczęstszym powodem rozwiązania umowy z pracownikiem bez wypowiedzenia jest niewłaściwe postępowanie. Niewłaściwe postępowanie odnosi się do zachowania, które jest sprzeczne z polityką pracodawcy lub ma wpływ na jego aktywa. Ważne jest, aby pracodawcy wzięli pod uwagę fakt, że muszą udowodnić, że przewinienie miało miejsce. Pracodawcy mogą rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w następujących przypadkach: – rażące uchybienia, – niezadowalająca praca, – trudności ekonomiczne, – niezdolność pracownika do pracy z powodów zdrowotnych. Jeśli pracodawca rozwiąże umowę bez wypowiedzenia, nie musi wypłacać pracownikowi żadnej odprawy.

Zwolnienia

Zasady dotyczące zwolnień są takie same dla wszystkich pracowników bez względu na ilość przepracowanego czasu. Pracodawca musi poinformować pracowników o wszelkich planowanych zwolnieniach z wyprzedzeniem i zwalniać pracowników w kolejności ich stażu pracy. Pracodawca musi poinformować pracowników o liczbie planowanych zwolnień, czasie trwania zwolnienia, dacie rozpoczęcia zwolnienia oraz kryteriach wyboru pracowników, którzy zostaną zwolnieni. Pracownicy mogą zaskarżyć swoje zwolnienie. Jeśli pracownicy wygrają swoją sprawę, otrzymują od pracodawcy odszkodowanie. Jeśli pracodawca rozwiąże umowę ze zwolnionym pracownikiem, nie musi wypłacać mu żadnej odprawy ani okresu wypowiedzenia.

Wnioski.

Niniejszy artykuł stanowi jedynie krótki przegląd polskiego prawa pracy. Jest to skomplikowany obszar i pracodawcy powinni zasięgnąć porady prawników przed rozwiązaniem umowy z pracownikiem lub restrukturyzacją firmy. Pracownicy również powinni zasięgnąć porady, jeśli są zwalniani lub wypuszczani z pracy. Ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki przy zawieraniu umowy z pracodawcą. Jeśli myślisz o przeprowadzce do Polski na stałe lub tylko na krótki czas, aby pracować tam jako pracownik lub freelancer, ważne jest, aby wiedzieć, co to oznacza z perspektywy prawnej. Niniejszy artykuł zawiera przegląd kluczowych zasad polskiego prawa pracy, w tym rodzajów umów, praw pracowniczych, wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, zwolnień i ubezpieczeń społecznych.

Co to jest Google Street View? I jak to działa?

Co to jest CRM: Wszystko, co musisz wiedzieć o zarządzaniu relacjami z klientami